Yazım Kuralları

Yazım Kurallarını PDF indirmek için :::TIKLAYINIZ:::

 
ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ YAZIM VE YAYIM KURALLARI

Makale Yayım Kuralları
1. Makalenin değerlendirilmeye alınabilmesi için derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler ön değerlendirmede reddedilir, yeniden düzenleme için yazarına iade edilmez.
2.Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
3. Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayımlanabilir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.
4. Herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilmeyen ya da belirlenemeden yayımlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan makalelerin telif hakkı Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.
5. Makaleler, http://www.cybd-jcas.org/register adresinden form doldurulduktan sonra sonra Office Word Programında A4 formatında sisteme yüklenmelidir.
6. Çalışmalar isimsiz dosya halinde dergiye yüklenmelidir. Makale içersinde yazar adı veya herhangi bir yazar bilgisi bulunmamalıdır. Ayrıca, yazar(lar)ın akademik unvanı, adı, soyadı, bağlı olduğu kurumun adı, e-posta adres(ler)i ve GSM numaraları, yazışmaları yürütecek yazarın adı, verilmek istenen ek bilgiler (teşekkür, açıklama ve makalenin “daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığı” ile sunulmuş bir çalışma ise kongre/sempozyum vs.) makale ile birlikte ek bir dosya olarak yüklenmelidir. Başvuru işleminin tamamlanmasından önce “Başvuru Hazırlık Kontrol Listesi”nin dikkatle gözden geçirilmesi gerekmektedir.
7. Makalenin, başlık, öz/abstract, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 7.000 sözcüğü geçmemesine özen gösterilmelidir.
8. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.
9.Makale yüklemek için üye sayfasına girildikten sonra TR kısmından makaleyle ilgili bilgiler (özet, anahtar sözcük, dosya yükle kısmından makale dosyasının word olarak yüklenmesi vs. ) girildikten sonra kaydet işlemi yapılmalıdır. Daha sonra EN kısmından İnglizce özet vs gibi makale bilgileri yüklenerek, kaydet işlemi yapılarak makale yükleme işlemi tamamlanmalıdır.

Makale Yazım Kuralları
Başlık
1. Çalışmanın başlığı, Türkçe ve İngilizce olarak, büyük harf ve 14 punto ile alt alta ve ortalı yazılmalıdır. Çalışmanın dili ile aynı dilde yazılan başlık üstte yer almalıdır.
2. Ana başlıklarda (Giriş, Yöntem, vb.) sözcüklerin baş harfleri büyük, koyu, 12 punto ve ortalanmış yazılmalıdır. Alt başlıklar, bir tab (1,25cm) içeriden, 12 punto, koyu, italik, iki yana yaslı olmalıdır. Alt konu başlıklarında ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu olmamalıdır.
3. Yazar adı ve soyadı makale başlığının altında ortalı olarak verilmelidir. Eğer birden çok yazar varsa diğer yazarlar da sırayla yan yana ad ve soyad olarak başlıktan sonra verilmelidir. Yazar bilgileri (Akademik sanı, kurumu, email) dipnot olarak başlık sayfasının en altında, 1, 2, şeklinde verilmelidir:
Öz
1. Türkçe ve İngilizce olmak üzere özet yazılmalıdır. Makalenin dili ile aynı dilde olan özet başta yer almalıdır. Özetlerin başlıkları ortalı, koyu, 12 punto ve italik olarak yazılmalıdır.
2. Özetler iki yana yaslı, 10 punto, italik yazılmalı ve 200 kelimeyi geçmemelidir.
3. Anahtar sözcükler dergi sitesine yüklenirken her bir anahtar kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılmalı, ikinci anahtar sözcük yazıldıktan sonra tekrar enter tuşuna basılmalı, diğer anahtar sözcükler de aynı şekilde yüklenmelidir. Anahtar sözcükler, en fazla altı anahtar sözcük olacak şekilde 9 punto, italik ve koyu yazılmalıdır.
Metin
1. Makale metni tek satır aralıklı ve “Times New Roman” yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde, kenarlardan 2,5 cm’lik boşluk bırakılarak tek sütun olarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırlarında 1,25 cm (1 tab) girinti yapılmalıdır. Paragraf altından 6 nk boşluk verilmelidir.
Tablo ve Şekiller
1. Tablolar ve şekiller metin içerisinde, metin ile arasında bir satır boşluk olmalıdır.
2. Tablo, şekil ve çizelgelerin başlıkları, 10 punto, koyu, ve ortalı olarak yazılmalı, kaynak gösterimi ise ilgili çizimin alt tarafına ortalı ve 8-10 punto olarak verilebilir. Gerektirdiği takdirde tablolarda karakter büyüklüğü 8 puntoya kadar düşürülebilecektir.
Atıflar
1. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Blalock, 1987, s. 234), (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012, s.92), (UNESCO,2013).
2. Üç-beş yazarlı çalışmalarda, yazar soyadları, çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir: “(Demerouti, Bakker, Nachreiren ve Schaufeli, 2000)”. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyorsa, sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçe’de “ve diğerleri” ifadesi kullanılır: “(Ulusoy ve diğerleri, 1999)” İngilizcede “et al.” ifadesi kullanılır “(Demerouti et al. 2000)”. Ancak, kaynakçada tüm yazarların isimleri yazılmalıdır. Altı ya da daha fazla yazarlı kaynaklarda sadece ilk yazarın soyadı “ve diğerleri” ifadesi kullanılır, (Özdemir ve diğerleri, 2002, s.34).
3. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasının bulunması durumunda, yayım tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır: (Berke, 2002a), (Berke, 2002b).
4. Birden fazla yazara aynı anda gönderme yapmak istendiğinde, yazarların soyadları alfabetik sıraya göre düzenlenir: (Işık 1997; Kara 1996; Keskin 1996).
5. İkincil kaynak esas kaynakça listesinde gösterilir. Metinde ise sadece orijinal çalışmayı yapan/yapanların adı verilir. Birincil kaynaktan bahsedildikten sonra, ikincil kaynak “aktaran” şeklinde belirtilir: “… konusunda Adler’in yaklaşımı esas alınmaktadır (aktaran, Coltheart, 2001).”, “(Grayson ve Meilman; aktaran, Perine ve Lisle, 1995).”
Kaynakça
1. Kaynakça, çalışmanın sonunda metin ile aynı yazı karakteri ve puntoda olmalıdır.
2. Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Satır aralığı
6 nk olacak şekilde verilmeli ve girinti 5. Harf altına gelecek şekilde verilmelidir.
 
Kaynakça Örnekleri
Kitap
Coşturoğlu, M. (1999). Sosyal şizofreni ve yaratıcı düşünce üzerindeki baskısı. Ankara: Gül Dikeni Yayınları.
 
Kitap İçi Bölüm
Bayır, D. (1997). USMARC uygulamasına genel bir bakış. B. Yılmaz (Yay. Haz.). Kütüphanecilik Bölümü 25.Yıl’a armağan içinde (ss. 199-218). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.
Çeviri Kitap
Lewis, B. (2000). Modern Türkiye’nin doğuşu (M. Kıratlı, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Makale
Babaoğlan, E. (2011). Birkaç kadın denetçiden biri olmanın zorlukları. Amme İdaresi Dergisi, 44(4), 121-144.
Elektronik Makale
Karakelle, S. (2012). Üstbilişsel farkındalık, zeka, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250. (03/11/2014)) Erişim: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/779/376
Tez
Mantar, E. (2003). Kütüphanecilikte sürekli eğitim: Ankara’da bulunan üniversite kütüphaneleri üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Bildiri
Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system. BOBCATSSS 2012 Information in Emotion 23-25 Ocak 2012 içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
 
KURUMLARLA İLGİLİ KISALTMALAR
Kurumlarla ilgili kısaltmalar ilk geçtiği yerde verilmeli ve izleyen kısımlarda kısaltma olarak kullanılmalıdır:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], (1998)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) - (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2000)
Ministry of National Education (MoNE) - (Ministry of National Education [MoNE], 2000)
 
YASAL METİNLER
(Milli Eğitim Temel Kanunu, 1973)
Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.
 
ANSİKLOPEDİ
Meydan Larousse (1990). Meydan Larousse ansiklopedisi. İstanbul: Meydan Yayınevi.