Yazım Kuralları

Dergimize makale göndermek isteyen yazarların, 2018 yılından itibaren Dergipark üzerinden VE MAKALE ŞABLONUNU KULLANARAK makale göndermesi gerekmektedir. Makale şablonuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

/statics/fm/files/YEN%C4%B0%20%C5%9EABLON%201_1.docx
 

Makale Yayım Kuralları

 1. Makalenin değerlendirilmeye alınabilmesi için derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler ön değerlendirmede reddedilir, yeniden düzenleme için yazarına iade edilmez.

 1. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

 2. Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayımlanabilir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.

 3. Herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilmeyen ya da belirlenemeden yayımlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan makalelerin telif hakkı Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.

 4. Makaleler, dergipark üzerinden sisteme yüklenmelidir.

 5. Çalışmalar isimsiz dosya halinde yüklenmelidir. Makale içersinde yazar adı veya herhangi bir yazar bilgisi bulunmamalıdır. Ayrıca, yazar(lar)ın akademik unvanı, adı, soyadı, bağlı olduğu kurumun adı, e-posta adres(ler)i ve GSM numaraları, yazışmaları yürütecek yazarın adı, verilmek istenen ek bilgiler (teşekkür, açıklama ve makalenin “daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığı” ile sunulmuş bir çalışma ise kongre/sempozyum vs.) makale ile birlikte ek bir dosya olarak yüklenmelidir. Başvuru işleminin tamamlanmasından önce “Başvuru Hazırlık Kontrol Listesi”nin dikkatle gözden geçirilmesi gerekmektedir.

 6. Makalenin, başlık, öz/abstract, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 7.000 sözcüğü geçmemesine özen gösterilmelidir.

 7. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.

 
Makale Yazım Kuralları
Başlık

 1. Yazar adı ve soyadı makale başlığının altında ortalı olarak verilmelidir. Eğer birden çok yazar varsa diğer yazarlar da sırayla yan yana ad ve soyad olarak başlıktan sonra verilmelidir.

 2. Yazar bilgileri (Akademik sanı, kurumu, email) dipnot olarak başlık sayfasının en altında, 1, 2, şeklinde verilmelidir

Özet

 1. Özet ve abstract metni; 10 punto italik Times New Roman yazı karakteri ve 1 satır aralığı kullanılarak, yazılmalı ve en fazla 250 sözcükten oluşmalıdır.

 2. Bu bölümde araştırmanızın temel savını birkaç cümle ile açıklayınız.

 3. Araştırmanızın desenine ilişkin (nitel, nicel ya da karma yöntem) bilgileri, kullandığınız ölçme araçlarını, evren ve örnekleminiz hakkındaki bilgileri ve araştırmanızda kullandığınız veri analizi yöntemini açıklayınız.

 4. Araştırmanızdan elde ettiğiniz çarpıcı bulgulara yer veriniz. Lütfen istatiksel sonuçları rakamlar halinde vermeyiniz. Araştırma bulgularını sade bir şekilde özetleyiniz.

 5. Araştırmanızda elde ettiğiniz bulgulardan hareketle araştırmacılar, uygulamacılar ve politika yapıcılar için önerilerinizi belirtiniz.

 6. Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeleriniz4 kelimeyi aşmamalıdır.

 
Metin

 1. Ana metnin yazılmasında; 11 punto Times New Roman yazı karakteri ve 1 satır aralığı kullanılmalıdır.

 2. Tabloların gösteriminde tablonun uzun olması, tek bir sayfaya sığmaması veya gerekli görülmesi halinde tablo içindeki yazı büyüklüğü 10-8 puntoya kadar düşürülebilir.

 3. Sayfa yapısı açısından A4 boyutlarındaki kâğıda; üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç) bırakılmalı, metin iki yana yaslı olmalıdır.

 4. Satır sonlarında kelimeler kesme işareti kullanılarak ayrılmamalıdır.

 5. Çalışmanın sayfa yapısı tek sütun olarak seçilmelidir.

 6. Tüm çalışma sağdan ve soldan sıfır (0) cm girintili olarak tek satır aralığıyla yazılmalı, satırlardan önce ve sonra sıfır (0) nk boşluk bırakılmalıdır.

 7. Çalışmada yeni bir paragrafa başlarken TAB tuşu ile içeriden başlanmamalı, tüm satırlar aynı hizadan başlamalıdır.

 8. Yeni bir paragrafa başlanmadan önce 1 satır (ENTER tuşu ile) boşluk bırakılmalıdır.

Tablo ve Şekiller

 1. Tablolar ve şekiller metin içerisinde, metin ile arasında bir satır boşluk olmalıdır.

 2. Tablo, şekil ve çizelgelerin başlıkları, 10 punto, koyu, ve ortalı olarak yazılmalı, kaynak gösterimi ise ilgili çizimin alt tarafına ortalı ve 8-10 punto olarak verilebilir. Gerektirdiği takdirde tablolarda karakter büyüklüğü 8 puntoya kadar düşürülebilecektir.

Kaynakça

 1. Tüm kaynakça gösterimlerde APA (6.baskı) yazım kuralları referans olarak kullanılmalıdır. Kaynakça bölümünde ana metinde kullanılan biçimsel düzenlemelere ek olarak satır girintisi “asılı” olarak seçilmelidir.

Örnek Yazımlar
 
Babaoğlan, E. ve Ertürk, E. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ile örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28(2), 87-101.
Karasar N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (20. Baskı). Ankara: Nobel Dağıtım.
Babaoğlan, E. (2016). Kadın okul bölgesi müdürlerinden ve eğitim denetmenlerinden müdürlere tavsiyeler ve okulda önemli gördükleri görevler: Nitel bir araştırma. E. Babaoğlan, E. Kıral, A. Çilek (Ed.), Eğitime dönüş, e kitap. içinde (s. 115-128). Ankara: Eyuder Yayınları. Erişim: http://www.eyuder.org/yayinlar/egitimedonus.pdf
Uysal, İ. ve Kösemen, S. (2013). Öğretmen adaylarının genel öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 217-226.
Zeytun, S. (2010). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcılık ve problem çözme  düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], (1998)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) - (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2000)
Ministry of NationalEducation (MoNE) - (Ministry of NationalEducation [MoNE], 2000)
Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.
Meydan Larousse (1990). Meydan Larousse Ansiklopedisi.
 
Atıflar

 1. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Blalock, 1987, s. 234), (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012, s.92), (UNESCO,2013).
 2. Üç-beş yazarlı çalışmalarda, yazar soyadları, çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir: “(Demerouti, Bakker, Nachreiren ve Schaufeli, 2000)”. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyorsa, sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçe’de “ve diğerleri” ifadesi kullanılır: “(Ulusoy ve diğerleri, 1999)” İngilizcede “et al.” ifadesi kullanılır “(Demerouti et al. 2000)”. Ancak, kaynakçada tüm yazarların isimleri yazılmalıdır. Altı ya da daha fazla yazarlı kaynaklarda sadece ilk yazarın soyadı “ve diğerleri” ifadesi kullanılır, (Özdemir ve diğerleri, 2002, s.34).
 3. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasının bulunması durumunda, yayım tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır: (Berke, 2002a), (Berke, 2002b).
 4. Birden fazla yazara aynı anda gönderme yapmak istendiğinde, yazarların soyadları alfabetik sıraya göre düzenlenir: (Işık 1997; Kara 1996; Keskin 1996).
 5. İkincil kaynak esas kaynakça listesinde gösterilir. Metinde ise sadece orijinal çalışmayı yapan/yapanların adı verilir. Birincil kaynaktan bahsedildikten sonra, ikincil kaynak “aktaran” şeklinde belirtilir: “… konusunda Adler’in yaklaşımı esas alınmaktadır (aktaran, Coltheart, 2001).”, “(Grayson ve Meilman; aktaran, Perine ve Lİsle, 1995).”