Yoksulluk Oranı Yüksek Okullarda Öğrencilerin Sosyal Ve Duygusal Öğrenme İhtiyaçlarının - Türkçe Özet

Özet İçeriği

 Bu makale, yoksulluk oranı yüksek olan okullarındaki öğ rencilerin algılanan sosyal ve duygusal

öğ renme ihtiyaçlarını araş tırmaktadır. Literatürde sosyal ve duygusal öğ renme yetenekleri, okulda ve hayatta

baş arılı olmak için kritik bir etken olarak tanımlanmaktadır. Bu çalış ma, anaokulundan baş layarak lise son

sınıfa kadar, öğ rencilerin sosyal ve duygusal öğ renme yeteneklerinin geliş mesini desteklemek için hazılanmış tır.

Bu araş tırma ABD'de dört farklı okuldan öğ rencilerin, velilerin, ve eğ itimcilerin rapor ettiğ i sosyal ve duygusal

ihtiyaçları kapsamlı olarak incelemektedir. Araş tırma sonuçları okul liderleri, eğ itimciler ve psikolojik

danış manlar için yoksulluk oranı yüksek olan okullarındaki öğ rencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını

karş ılamada etkili stratejiler ve değ erli veriler sunmaktadır.


Yazar(lar): Margaret M. Generali, Olcay Yavuz, Jennifer Parzych