Mesleki ve Teknik Eğitimde Yapılan Düzenlemelere ilişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri1 - Türkçe Özet

Özet İçeriği

 Türkiye’de mesleki ve teknik eğ itim konusunda daima yeni arayış lar içerisine girilmekte farklı

değ iş iklikler yapılmaktadır. Bu çalış manın amacı da, son zamanlarda mesleki ve teknik eğ itim ile ilgili yapılan

düzenlemeler ile yapılması gereken düzenlemelere iliş kin okul müdürlerinin g.rüş lerini belirlemektir. Çalış ma

nitel araş tırma yöntemlerinden durum çalış ması deseni kullanılarak yürütülmüş  ve 2016-2017 eğ itim-öğ retim

yılında Türkiye’de farklı illerde görev yapan meslek lisesi müdürlerinin g.rüş leri alınmış tır. Katılımcıların

g.rüş lerini almak için açık uçlu soru formu kullanılmış tır. Toplanan verilerin analizinde içerik analizi

kullanılmış tır. Çalış ma sonunda en çok mesleki ve teknik eğ itim öğ rencilerinin 10. sınıftan itibaren iş  kazaları ve

meslek hastalıklarına karş ı sigortalanmasının zorunlu hale getirilmesi; çıraklık eğ itiminin zorunlu eğ itim

kapsamına alınması ile sınavsız geçiş in kaldırılmasının olumlu düzenlemeler olduğ u; ancak genelde eğ itimin

özelde mesleki eğ itimin kalitesinin arttırılması için baş ka düzenlemelerin de yapılmasının ve meslek okullarının

cazibesinin arttırılmasının gerektiğ i ortaya çıkmış tır.


Yazar(lar): Songül Karabatak, Dönüş Şengür