Lise Öğretmenlerinin Ek İş Yapma Durumlarının Etik Bilinç ve Gelişime Açık Olma Değerlerine Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri - Türkçe Özet

Özet İçeriği

Öz
Bu çalışmada, lise öğretmenlerinin ek iş yapma durumlarının etik bilinç ve gelişime açık olma değerlerine etkisine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır.  Örneklem türü olarak, amaçlı örnekleme yöntemi seçilmiştir. Amaçlı örnekleme yönteminde, strateji olarak maksimum çeşitlilik örnekleme ve kartopu örnekleme yöntemi olmak üzere birden fazla örnekleme stratejisi kullanılmıştır. Çalışma grubunu; İstanbul İlinin Kadıköy, Ümraniye ve Sultanbeyli ilçelerinin çeşitli liselerinde görev yapmakta olan 30 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme yönteminden yararlanılmış ve bu doğrultuda yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Ek iş yapmayan öğretmenlerin, mesleği ile ilgili ve meslek dışı ek iş yapan öğretmenlere göre etik bilincinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Mesleği ile ilgili ek iş yapan öğretmenlerin, ek iş yapmayan ve meslek dışı ek iş yapan öğretmenlere göre gelişime daha açık oldukları saptanmıştır.
 
Yazar(lar): Ayşen BAKİOĞLU, Mehmet Hilmi KOÇ