Koruyucu Güvenlik Önlemlerine Yönelik Okul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerin Görüşleri - Türkçe Özet

Özet İçeriği

 Bu çalış mada ilköğ retim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin ve öğ retmenlerin koruyucu

güvenlik önlemleri hakkındaki g.rüş lerinin belirlenmesi amaçlanmış tır. Bu çalış manın verileri “açık uçlu

sorulardan oluş an bir g.rüş me formu” ile elde edilmiş tir. G.rüş me formundaki açık uçlu sorular, çalış manın

problemi hakkında bilgi toplamak için hazırlanmış tır. Araş tırmanın evrenini, 2015-2016 öğ retim yılında

ilköğ retim okullarında görev yapan öğ retmen ve yöneticiler oluş turmaktadır. Örneklem, temsil ettiğ i düş ünülen

öğ retmen ve yöneticilerden oluş an 83 kiş idir. Anketlerden ve belgelere ait ham veriler “İ çerik analizi tekniğ i”

kullanılarak analiz edilmekte ve yorumlanmaktadır. Ayrıca, araş tırma bulgularının iç güvenilirliğ ini ve

geçerliliğ ini artırmak için öğ retmen ve yöneticilerin g.rüş lerinden alıntılanmış tır. Öğ retmen ve yöneticilerin

g.rüş leri beş  kategoride değ erlendirilmiş tir (tema); fiziksel boyut, psikolojik boyut, sosyal boyut ve akademik

boyut. Araş tırma, ilköğ retim okullarında koruyucu güvenlik önlemlerine yönelik uygulamaların yeterli olmadığ ı

ve sivil savunma bilincinin çok düş ük olduğ u sonucuna varabilir. Yöneticiler ve öğ retmenlerin g.rüş leri

arasında da bir fark yoktur.


Yazar(lar): Osman Emre DELİCE, Mehmet Metin ARSLAN