Kayıp Giden Bir Değer: Saygı - Türkçe Özet

Özet İçeriği

 İnsanlar var olabilmek için birlikte ya şamak zorundadırlar. Birlikte ya şayan insanların da do ğal

olarak bu birlikteli ği sürdürebilmesi için birbirine dikkatli ve .l.ülü davranmaları gerekmektedir. Bu nedenle

evrensel etik ilkeler içerisinde yer alan saygı insanlar için önem arz eden bir konudur.  İnsanların birbirine

.l.ülü ve dikkatli davranmaları onların ya şam alanına de ğer vermelerinin önemli göstergelerinden biridir.

Ancak son zamanlarda bu de ğerin insanlar arası ili şkilerde göz ardı edilmesi, insanların ya şam alanlarında

sıkıntıya yol açmaktadır. Oysa insanların ya şam alanları içerisinde birbirine kar şı eylem ve tutumlarında,

sınırlarını bilmeleri, onların daha istenir bir ya şam sürmelerini vesile olabilir. Esasında toplumsal ya şamın

temelinde yer alan altın bir kural haline gelmesi beklenen “sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de

ba şkalarına o  şekilde davran” s.zünün .züne inmek gerekmektedir. Bunun için de vicdanının sesini dinleyen

insanların yeti ştirilmesine ihtiyaç vardır. Birlikte ya şam mücadelesi verilen ortak alanlarda ya şamın gere ği

olarak insanların sınırlarını bilmeleri ve birbirine saygılı olmaları gerekmektedir. Nitekim bu çalı şmada insan

olma konusunda temel bir de ğer olan saygı, insanlarda bir farkındalık yaratmak amacı ile farklı boyutlar

temelinde literatür ı şı ğında tartı şılmı ştır.


Yazar(lar): Erkan KIRAL