Eğitimde Özerk - Özel Okullar ve Farklı Siyasi - Ekonomik Gelişmeler İçinde Eğitimde Devletin Yeni Rolü - Türkçe Özet

Özet İçeriği

Eğitim yöneticiliğinin meslekleşemediği, bilgi, beceri ve deneyimin birleştirildiği seçme - atama ölçütünün kullanılmadığı, öğretmenlik mesleğinin dahi profesyonel bir meslek alanı olarak kabul görmediği ülkelerin en büyük sıkıntısı ‘yenileşememe’dir. Oysaki okulu, okul toplumu içinde yer alanlarla yönetmek, eğitim öğretim işlerinin yanı sıra, mali ve denetimsel konularda birlikte karar alan, uygulayan, kontrol eden ve sorunları çözen öğrenen örgütler yaratmak, küreselleşmenin dikkat çeken eğitimsel sonuçlarından biridir. Liberal ya da neoliberal ekonomilerin siyasal etkileri gereği devletlerin vizyonlarında ve etki alanlarında genişlemeler oluşurken, etkinliklerinde bir daralma görülmektedir. Bu durum eğitim sistemlerinde de değişimleri kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, eğitimde okulun finansmanını, insan ve madde kaynakları yönetimini, yönetim süreçleri boyutlarında okulları özerkleştirmenin olumlu ve olumsuz yanlarını eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar ve uygulamalar, değişen okul toplumu profilleri, 21. yy ‘yönetişim’ anlayışı gibi farklı perspektiflerden tartışmaktır. Araştırmanın yöntemi; alanyazın taramasıyla başlayan betimsel analizleri, farklı ülkeler bazında karşılaştırmak ve bilimsel araştırma sonuçlarıyla birleştirerek bir senteze ulaşmaktır.
 
Yazar(lar): Ferah GÜÇLÜ YILMAZ