EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİLERİN İNSAN KAYNAĞI POLİTİKALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ - Türkçe Özet

Özet İçeriği

Özet
                Okul yöneticilerinin görevlerinden biride, insan kaynaklarının en önemli unsuru olan öğretmenlerin ve çalışanların okul amaçları, toplum beklentileri doğrultusunda verimli, etkili, başarılı bir çalışma gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Bu araştırmada eğitim kurumlarının en iyi eğitim-öğretimi hizmetini sunabilmesi için insan kaynağına ilişkin politikalarının ne olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ortaöğretim (lise) okulu müdürlerinin İKY ilişkin politika anlayışlarını belirlemek için müdürlerin görüşlerine başvurulmuştur. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Gerekli olan verileri elde etmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubu,2015-2016 eğitim öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesindeki 112 devlet,109 özel ortaöğretim okulundan basit rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olan 10 devlet lisesinde (4 müdür ve 8 müdür Yardımcısı )12 kişi ve 10 özel lisede çalışan(6 müdür ve 6 müdür yardımcısı)12 kişi olmak üzere toplam 24 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Sonuç olarak, İnsan kaynakları yönetiminin başarısında etkili olan politikalar. Toplumu geleceğe taşıyacak, eğitimin kurumsal değerlerine sahip, iş büyüklüğü, mesleki bilgi ve beceri gereksinimleri, sektörde bulunabilirliği ve yönetim alanı genişliği gibi kriterlerin dikkate alarak ücret tespitlerinin yapılması, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamaktır.
 
Yazar(lar): Vicdan Altınok