Öğretmenlerin Personel Güçlendirme Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi - Türkçe Özet

Özet İçeriği

Bu araştırmanın amacı; devlet okullarında çalışan öğretmenlerin personel güçlendirme algılarının çeşitli değişkenler açısından belirlemektir. Araştırmada Malatya İlinde 2014 – 2015 öğretim yılında görev yapmakta olan, farklı okullardan ve farklı branşlardan tesadüfî örneklem yöntemi ile seçilmiş 870 öğretmenin görüşlerinden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Spreitzer (1995), tarafından geliştirilen ve Gümüşlüoğlu ve Karakitapoğlu-Aygün (2009) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan  ‘personel güçlendirme ’ölçeği kullanılmıştır.
 Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğretmenlerin personel güçlendirme ölçeğinin boyutlarının tamamına dair görüşlerinin ortalamalarının ‘yüksek’ düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Personel güçlendirme ölçeği boyutlarından ‘seçim’ boyutunun puanlarının okul türü değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı ve ilkokul öğretmenlerinin ‘ seçim’ puanlarının ortaokul öğretmenlerinin puanlarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca personel güçlendirme ölçeği boyutlarının mesleki kıdem değişkenindeki gruplar arasında da anlamlı ilişki bulunmuştur. Personel güçlendirme boyutlarının birbiriyle ilişkileri incelendiğinde ise tüm boyutların anlamlı bir şekilde birbiri ile ilişkili olduğu da çıkan bir diğer önemli sonuçtur.
 
Yazar(lar): Önder ŞANLI, Çetin TAN