ÖĞRETMENLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ - Türkçe Özet

Özet İçeriği

Bu araştırmada, öğretmenlerin  katıldıkları hizmet içi eğitim (HİE) çalışmalarının durumunu öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak belirlemek, öğretmenlere yönelik HİE çalışmalarını değerlendirmek ve geliştirmeye yönelik öneriler sunmak amaçlanmıştır. Tarama modelindeki bu araştırmada veriler, Kayıkçı (2011) tarafından geliştirilen  “Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Ölçeği”nin yeniden geçerlik ve güvenirliği yapılarak elde edilmiştir.  Ölçek, HİE ortamın elverişliği, HİE’in planlanması, HİE veren öğretim elemanlarının uygunluğu ve  HİE’e ilişkin beklentilerin karşılanması olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır.  Veriler SPSS 13 paket programı kullanılarak betimsel ve çözümleyici istatistikler yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmanın evrenini farklı hizmet bölgeleri dikkate alınarak belirlenen Antalya İli Merkez Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Döşemealtı ilçe sınırları içerisinde yer alan farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip çevrelerde bulunan toplam 30 okulda (ilk-oratokul ve lise)  görevli  8000 öğretmen araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırmada seçkisiz küme örneklem yöntemiyle seçilen 461 öğretmene ölçek uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlere yönelik yapılan HİE çalışmalarının içerik, süre ve sayı bakımından yeterli düzeyde olmadığı, hizmet içi eğitimin planlanmasında öğretmenlerin ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı, hizmet içi eğitim çalışmalarının öğrentenlere uygun olmayan yer ve zamanda yapıldığı saptanmıştır. 
 
Yazar(lar): KEMAL KAYIKÇI, ÜMRAN TURAN