Öğretmen Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri - Türkçe Özet

Özet İçeriği

Maarif müfettişlerinin öğretimsel liderlik rolleri eğitim uygulamalarının etkililiğinin arttırılması ve geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre maarif müfettişlerinin öğretimsel liderlik rolleri yerine getirme düzeylerini belirlemeye yönelik nicel bir araştırma olup; betimsel tarama modelindedir. Araştırma tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 197 ilkokul ve ortaokul öğretmeni ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak “İlköğretim müfettişlerinin öğretim liderliği rolleri ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmada betimsel ve kanıtlamasal istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; ilkokul, ortaokul ve ilköğretim (ilkokul ve ortaokul) okulu öğretmenlerinin maarif müfettişlerinin öğretimsel liderlik rolleri yerine getirmelerine ilişkin algılarının düşük olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin cinsiyetine, mesleki kıdemine ve geçirdikleri denetim sayısına göre maarif müfettişlerinin öğretimsel liderlik rolleri yerine getirmelerine ilişkin algı düzeylerinin anlamlı farklılıklar gösterdiği ancak eğitim durumlarına ve eğitim kademesine göre anlamlı farklılıklar göstermediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çeşitli öneriler sunulmuştur.
 
Yazar(lar): Erkan KIRAL, Vedat AKSOY