Öğretmen Adaylarının Üniversite Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi∗ - Türkçe Özet

Özet İçeriği

 Bu araş tırmanın temel amacı öğ retmen adaylarının “üniversite” kavramına iliş kin algılarını metaforlar

aracılığ ıyla ortaya koymaktır. Araş tırmanın çalış ma grubunu, Sinop Üniversitesi Eğ itim Fakültesi’nde

öğ renimini sürdüren toplam yüz otuz yedi öğ retmen adayı oluş turmaktadır. Araş tırma verileri araş tırma

kapsamında yer alan öğ retmen adaylarının “Üniversite….gibidir, .ünkü…” cümlesini tamamlamasıyla elde

edilmiş tir. Verilerin analiz edilmesinde ve yorumlanmasında içerik analizi tekniğ i kullanılmış tır. Araş tırma

sonuçlarına göre öğ retmen adayları üniversite kavramına iliş kin yetmiş  dört geçerli metafor üretmiş tir. Üretilen

metaforlar beş  kategori altında toplanmış tır. “.zgürlük”, “bilim yuvası, ”meslek okulu”, ”farklılıkların

bütünleş tirilmesi” ve “üretim merkezi (fabrika)” olmak üzere beş  kategoride toplanan üretilen metaforlar, okul

metaforlarıyla büyük .l.üde benzerlik göstermekle birlikte okul metaforlarından kavramsal olarak farklı ve

anlamca zengin metaforlar üretilmiş tir. Araş tırmada “.zgürlük”, “bilim yuvası” ve “meslek okulu” vurgularına

daha fazla yer verildiğ i ve olumsuz anlam yüklenen çok sayıda metaforun üretildiğ i gözlenmiş tir. Bu durum

öğ retmen adaylarının üniversiteden beklentilerinin yeterince karş ılanmadığ ı biçiminde yorumlanmış tır.


Yazar(lar): Zeynep UĞURLU