Çevrimiçi Öğrenme Topluluklarının Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri - Türkçe Özet

Özet İçeriği

 Çevrimiçi ortamlarda öğ retmenler tarafından oluş turulan öğ renme toplulukların öğ retmenlerin

mesleki geliş imine etkisinin incelenmesi amacıdır.Bu amaç doğ rultusunda Denizli ili Merkezefendi ilçesinde

görev yapan ve çevrimiçi ortamlarda hareketlilik gösteren 287 öğ retmene kartopu örnekleme yöntemi ile

ulaş ılmış , yarı yapılandırılmış  g.rüş me tekniğ iyle g.rüş ülmüş  ve g.rüş me sonuçları betimsel analiz

yaklaş ımıyla incelenmiş tir.Öğ retmenler bu toplulukların mesleki geliş imlerine katkı sağ ladığ ını ve bu katkının

ise çeş itli bilgi ve becerileri eğ itim ortamına aktarma noktasında olduğ unu dile getirmiş lerdir. Topluluk içinde

yayılan bilginin doğ ruluğ u öğ retmenlerin karş ılaş tığ ı zorlukların baş ında gelirken, bilgiye hızlı ulaş ım bu

toplulukların en büyük kolaylaş tırıcı etkisidir. Öğ retmenler, yeni bilgiye olan ihtiyaçlarını karş ılamak için bu

topluluklarda yer almış  ve diğ er öğ retmenlerin de bu topluluklara katılmaları y.nünde bir beklentiye sahiptir.

Çevrimiçi ortamların üstün y.nünü hızlı eriş im olarak belirlerken, toplulukların daha yenilikçi olması y.nünde

geliş tirilmelerini dile getirmiş lerdir. Geleneksel öğ renme toplulukları ile karş ılaş tırdıklarında ise çevrimiçi

öğ renme topluluklarını bilgi ve uygulamalara ulaş ma noktasında daha hızlı bulmuş lardır.Bulgularda informal

bir ş ekilde öğ retmenler tarafından oluş turulan çevrimiçi öğ renme topluluklarının olumlu yönde mesleki

geliş ime katkısı olduğ u ortaya çıkmış  ve öğ retmenlerin kendi bilgi, beceri, deneyim, tutum gibi davranış larını

geliş tirmede bu topluluklardan faydalandıkları gözlenmiş tir. Bu fayda sağ lama durumu ise en çok hızla değ iş en

öğ retim yöntem ve teknikleri ve öğ renci merkezli uygulamalarda gözlenmiş tir.


Yazar(lar): Gürkan Sarıdaş, Levent DENİZ